Tầm nhìn & Sứ mệnh

 

imagevisionmison

tt-vision
  • Trở thành công ty tư vấn xây dựng được tin cậy nhất tại Việt Nam.
tt-mision
  • Hướng đến khách hàng và cộng đồng bằng cách cung cấp các sản phẩm dịch vụ là công việc tư vấn xây dựng, các giải pháp xây dựng hiệu quả làm gia tăng giá trị lợi ích.
  • Hướng đến đội ngũ và cổ đông bằng cách tạo dựng môi trường làm việc tốt, mọi người được đối xử công bằng về cơ hội để phát huy sự sáng tạo, năng lực và kỹ năng bản thân.

Tôn chỉ

  • Working For Life!